zapatillaroja.es
"Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración ( Jean Jacques Rousseau )"


...Volver
La Plataforma en defensa de les Persones en Dependécia trasllada propostes per a ser incorporades en els programes electorals

De cara a les pròximes eleccions autonòmiques i locals amb l’únic objectiu de facilitar i millorar el dia a dia d’aquelles persones que, per les seues peculiars característiques, no poden desenvolupar una vida normalitzada com la majoria de la societat. Pensem que el seu benestar reforça els valors d’una societat moderna, més justa i compromesa en un món millor, on tots i totes eixim beneficiats.

PROPOSTA 1
Compromís per crear en l’equip de govern municipal una regidoria o òrgan
dedicat a les polítiques d’igualtat, inclusió i participació de les persones
amb discapacitat. Aquesta regidoria la presidiria el Consell municipal de
persones amb discapacitat, òrgan paritari de trobada i debat sobre les polítiques públiques de discapacitat entre la corporació local i el sector de la discapacitat del municipi. Incorporant als representants d’organitzacions de persones discapacitades i a les seues famílies als òrgans de participació que hi haja en la corporació local, en què la discapacitat tinga una connexió directa (educació, sanitat, ocupació, urbanisme i edificació, habitatge, transport, benestar social,consum, oci, noves tecnologies, dona, etc.).
 
PROPOSTA 2
Creació del fons local de promoció de l’accessibilitat, nodrit pels recursos
procedents de destinar l'1% del total del pressupost municipal de la corporació local. Aquests recursos aniran destinats a l’eliminació de barreres arquitectòniques, a la introducció de mesures de seguretat en les obres de via pública, per una millor orientació de les persones en problemes de discapacitat visual. També s’utilitzaria per a la creació i sosteniment d’un banc de recursos tècnics per a les persones dependents on es pogueren centralitzar tots aquells utensilis o aparells (cadires de rodes, llits articulats, materials ortopèdics, grues per a persones, andadors, crosses, etc) de veïns particulars o entitats locals (col·legis, centre salut, centre social, ...) que no són utilitzats en l’actualitat i així poder ser reciclats o reparats, donant-los un nou ús del que es beneficiarien aquelles persones necessitades que ho sol·licitaren.
 
PROPOSTA 3
En el marc de la legislació vigent en matèria fiscal. Atorgar el tractament més favorable possible per a les persones amb discapacitat i les seues famílies i per a les organitzacions en què s’agrupen, aplicant les exempcions, reduccions o bonificacions màximes que permeta la Llei en els impostos, taxes i preus públics que gestione el municipi. Aquestes exempcions s’hauran de consensuar amb el Consell municipal de persones amb discapacitat
 
PROPOSTA 4
Aprovació i posada en pràctica d’un Pla local de Promoció de la Formació i
Ocupació de les persones amb discapacitat, debatut i negociat amb els agents
socials i les organitzacions de persones amb discapacitat i famílies en les
següents mesures: inclusió d’ofici, en tots els plecs de contractació administrativa,de clàusules socials que prioritzen a les empreses licitadores que facen esforços de responsabilitat legal i social, contractant a persones discapacitades. No acceptació dels procediments de licitació pública d’empreses que, estant obligades, no acrediten el compliment de la quota legal de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat. Reserva d’un 6% dels contractes públics municipals que licite la corporació a empreses d’ocupació protegida (centres especials d’ocupació) de persones discapacitades. Açò comporta assumir el compromís de no contractar, signar convenis o concedir subvencions a empreses o entitats que no complesquen la quota legal de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat, establerta legalment o les seues mesures alternatives. Així com la prohibició de celebrar convenis o prestar ajudes oficials, per part de la corporació local, a entitats que utilitzen a les persones amb discapacitat per activitats il·lícites.
 
PROPOSTA 5
Creació d’un fons local contra l’exclusió social i la pobresa, integrat almenys el 5% del total del pressupost municipal d’inversions i que servisca per a finançar estratègies, programes i projectes, que atenuen el devastador impacte social de la crisi econòmica, a poder ser amb col·laboració activa amb altres administracions provincials, autonòmiques, nacionals o de la Unió Europea. Atenció preferent a les persones discapacitades en més necessitat de suport per a la seua autonomia personal, buscant la seua inclusió en els programes d’acció, serveis i assistència social que tinga la corporació, (assistència domiciliària,programes de vida independent, respir familiar). Seria molt positiu la creació d’una Oficina Local de Vida Independent, en col·laboració amb el teixit associatiu existent, encarregats de desenvolupar programes que facen efectiu el dret de les persones discapacitades a ser incloses en la comunitat i portar una vida de manera independent.
 
PROPOSTA 6
Aprovació en aquesta legislatura un Pla d’inclusió al municipi de les persones discapacitades, que articule tota la política de la corporació local en matèria de discapacitat. Aquest Pla hauria de reconèixer l’accés universal de tota la ciutadania en discapacitat pel que fa als drets i serveis ciutadans i socials, com a dret subjectiu i considerar el recolzament i el finançament de les entitats del moviment de la discapacitat essencial en la promoció dels seus drets i el suport actiu a les persones discapacitades i a les seues famílies.
 
PROPOSTA 7
Incorporació a les ordenances de una Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) de
requisits d’accessibilitat, de manera que tots els edificis que hagen de reformar en virtut d’una ITE incloguen l’obligació d’accessibilitat. Així mateix, la submissió rigorosa de la concessió de llicències d’obres i autoritzacions de funcionament per la corporació local a la qual s’acredite pel promotor de la construcció, edificació o servei del compliment de la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
 
PROPOSTA 8
Millora en la senyalització dels edificis i dependències municipals per una
millor orientació de les persones amb problemes de comunicació, així com
introducció de mesures de seguretat en les obres a la via pública per a evitar accidents en les persones en discapacitat visual. Garantir el compliment de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat per les persones amb discapacitat als museus, centres culturals o d’art (espectacles, actes, esdeveniments, etc.) i instal·lacions esportives que gestione o siga dependent de la Corporació i Local i promoga l’accés de forma gratuïta.
 
PROPOSTA 9
Formació i assessorament als professionals de les administracions locals
que intervenen en el disseny, gestió, realització, informació i suport de les
activitats culturals, recreatives, esportives i d’oci sobre les característiques i
sistemes d’accessibilitat de les persones discapacitades. Incrementar la pràctica esportiva a les instal·lacions públiques mitjançant la incorporació de les persones discapacitades en els grups convencionals existents o en grups específics. Incorporar en totes les polítiques, estratègies, programes i accions de la corporació local la perspectiva d’igualtat de gènere i discapacitat.
 
PROPOSTA 10.- Posada en marxa de campanyes de sensibilització,
informació, presa de consciència i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de la població de l’àmbit del municipi, sobre la realitat de les persones discapacitades. Aquesta tasca es complementaria amb campanyes sobre els drets de les persones amb discapacitat, especialment, en l’àmbit educatiu, sanitari, forces de l’ordre i seguretat, protecció civil, etc.

 


...VolverL'Ajuntament de Cocentaina aposta per la recuperació dels llavadors recuperant el del Pla de la Font
Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels Algars.Cocentaina no tindrà servei de tren durant 6 setmanes per obres en les vies
L'Ajuntament no ha rebut cap avís ni comunicat oficial sobre aquestes actuacions i sobre l'aturada del serveiAviso legal