zapatillaroja.es
"Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración ( Jean Jacques Rousseau )"


...Volver
Els socialistes al Ajuntament de Cocentaina volen augmentar un 30 % les partides per a Servei Socials al Pressupost 2013

El Govern Municipal va presentat al passat plenari l’esborrany amb les línies fonamentals del pressupost, destaca l’augment per als Serveis Socials i Educació, així com i el manteniment de les subvencions tant a les entitats socials, cultural i esportives com per les façanes, cobertes i una nova per infraestructures de regants, es tracta de polítiques actives que generen inversió

El passat 22 de novembre va tindre lloc a Cocentaina el Plenari on el Govern Municipal va presentar les línies fonamentals del pressupost, que s’han facilitat als partits polítics i associació de veïns per a que els estudien. Pròximament realitzaran una reunió amb la presencia de la interventora de l’Ajuntament que podrà resoldre tots els dubtes tècnics. A les següents reunions seran els regidors els qui tindran que arribar al consens, amb la participació dels veïns.

El regidor d’Hisenda, Marcos Castelló ha destacat que “es pot treballar d’un altra manera, en lloc de retallar augmentem les partides per a Serveis Socials i Educació, a més mantenim les subvencions per les entitats culturals i esportives, que són moltes a Cocentaina”. Castelló també ha recordat que “intentem realitzar una política activa, amb les subvencions per a façanes i cobertes que continuaran i les noves per a infraestructures de regants, hi haurà inversió i treball per al sector de la construcció local”. “Volem ajudar als més necessitats i recordem que la educació es bàsica, una mostra d’açò es que anem a invertir per crear un banc de llibres escolars per als alumnes que ho necessiten” ha indicat el regidor d’Hisenda.

Entre els punts fonamentals del pressupost cal destacar que al capítol de PERSONAL,  amb el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, es mantenen congelats els sous existents a 31 de desembre de 2012, si bé el personal sí que percebrà les dues pagues extraordinàries en 2013. A més hi ha que explicar que les variacions a l’alça respecte a 2012 es deuen a la incorporació en aquest capítol del personal de serveis socials que des de 2008 a 2012 es trobava adscrit a la Mancomunitat de Serveis Socials un total de 12 persones.

Al Capítol de DESPESES EN BENS I SERVEIS CORRENTS, s’intenten mantenir les despeses necessàries per al correcte funcionament dels serveis, dins de la política de contenció dels anys anteriors. Es crea una nova partida per a la participació de l’Ajuntament en l’organització de l’activitat “COM SONA LA E.S.O.”que aquest any es celebrarà a Cocentaina. També és important la rebaixa en la partida de segurs, fruit de la millor oferta aconseguida en el nou contracte que s’ha licitat durant 2012.

Pel que respecta a les SUBVENCIONS CORRENTS, es mantenen els imports de les línies de subvencions que l’Ajuntament concedeix tant a les entitats socials, esportives o culturals, també es crea una nova partida per al Consorci de Bombers. Ja no apareix la partida de transferències a la Mancomunitat de Serveis Socials, però es crea una partida per recollir les Subvencions socials “PEIS” (programes d’emergència social), amb un increment de dotació inicial molt notable, fins a 100.000 euros, 70.000 euros més que a l’any anterior. També es crea una línia de ajuda per a infraestructures de regants.

En quant les INVERSIONS, la línia més important és una previsió de 100.000 euros en principi destinada a adequar el pati del Palau, aquesta es durà a terme sempre que la comissió creada a l’àrea de cultura per tractar els temes del Palau arribe al consens i  un acord unànime. També es dota una partida per a eliminació de barreres arquitectòniques i es continua amb les inversions en estalvi energètic (seguint el PAES, pacte d’alcaldes).També hi haurà inversions  en informàtica general i també pel departament d’AEDL per a crear una web turística i de promoció del comerç local. Seguint amb la línia de tractar d’ajudar als més necessitats es dota una partida per a crear un banc de llibres escolars que es gestionarien en principi via préstec als alumnes que ho necessiten dins de les bases que s’aproven a l’efecte. També es manté la intenció d’adequar les instal·lacions escolars necessàries si es fa la unificació del Bosco.

No es preveu la necessitat de concertar nous préstecs ni operacions de tresoreria, malgrat que la carrega financera es rebaixa de manera important. Peró tot quedarà pendent a les decisions del Col.lectiu i Partit Popular.


...VolverL'Ajuntament de Cocentaina aposta per la recuperació dels llavadors recuperant el del Pla de la Font
Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels Algars.Cocentaina no tindrà servei de tren durant 6 setmanes per obres en les vies
L'Ajuntament no ha rebut cap avís ni comunicat oficial sobre aquestes actuacions i sobre l'aturada del serveiAviso legal